Algemene voorwaarden

Synko B.V., Haaksbergen

Artikel 1               Toepasselijkheid

  1. 1

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

  1. 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voorzover koper in de aanvaarding zal verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2               Aanbod en aanvaarding

2.1.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2.

De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

2.3

Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3               Wijzigingen

3.1.

Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

3.2.

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.3.

Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 16 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 4               Kwaliteit en omschrijving

4.1.

De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

4.2.

De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren die:

a.            van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

b.            in alle opzichten zoveel mogelijk gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door een verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

c.             de prestaties leveren zoals in de offerte omschreven.

4.3.

De verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 5               Tijdstip van levering

5.1.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper aan verkoper een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren alvorens verkoper in gebreke kan worden gesteld.

5.2

Indien de werkelijke leveringstermijn de aangegeven termijn overschrijdt, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele ontstane schade. De overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigt op geen enkele wijze annulering of ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 6               Verpakking en verzending

6.1.

De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken, tenzij de aard van de goederen zich ertegen verzet, dat zij bij normaal vervoer en bestemming in goede staat bereiken.

6.2.

De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de orde is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

6.3.

Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport materialen ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakkingen gaat) deze materialen terug te zenden naar door de koper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 7               Opslag

7.1.

Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

7.2.

De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending in gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 8               Eigendomsovergang en risico

8.1.

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal het risico voor de goederen op de koper overgaan volgens Incoterms 2020.

8.2.

Zo lang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

8.3.

Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

8.4.

Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de overeengekomen plaats c.q. plaatsen.

8.5.

Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze deze zaken niet verpanden danwel anderszins bezwaren of aan een derde enige ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in lid 6 bepaalde.

8.6.

Het is koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

8.7.

De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

8.8.

Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of enig andere verplichting jegens verkoper tekortschiet of wanneer verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichtingen tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 9               Overmacht

9.1.

De leveringstermijn als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.2.

Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

9.3.

Indien de overmachtlevering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de redelijkerwijs door hem gemaakte kosten.

9.4.

Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien de overmachtresterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij, het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was aan de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen, zulks ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 10             Aansprakelijkheid

10.1.

De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan, één en ander ter beoordeling van de verkoper, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door zijn verzekeraar wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.2.

Indien de verzekeraar van verkoper om enige redenen niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

10.3.

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of overmacht en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.

Artikel 11             Reclames

11.1

Indien koper klachten geldend wil maken moet hij de be- of verwerking van de zaken nalaten of doen nalaten of onmiddellijk daarmee ophouden of doen laten ophouden en de verkoper schriftelijk van de klachten op de hoogte stellen.

11.2.

Koper moet de klachten na (terug)ontvangst van de door verkoper geleverde zaken door koper, of door degene die voor hem voor aflevering is aangewezen, schriftelijk indienen bij verkoper enwel:

a.            wegens zichtbare of anderszins waarneembare gebreken, direct, doch uiterlijk binnen één maand na aflevering door verkoper;

b.            wegens verborgen gebreken, welke redelijkerwijs niet terstond danwel binnen één maand waarneembaar zijn, direct na constatering, doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering door verkoper.

Bij overschrijding van de hierboven vermelde termijnen is het recht tot het indienen van enige reclame vervallen.

11.3.

Klachten worden niet aanvaard ten aanzien van zaken die verder be- of verwerkt zijn, tenzij deze klachten verborgen gebreken betreffen, zulks met inachtneming van het in het vorig lid bepaalde, die bewijsbaar veroorzaakt zijn door verkoper danwel in dienst risicosfeer zijn gelegen.

11.4.

Zaken waaromtrent klachten naar voren worden gebracht, moeten door de koper overgelegd worden, met vermelding van bijbehorend batchnummer.

11.5

Wanneer een koper afgewerkte zaken door de verkoper op voorraad laat nemen, lopen de bovengenoemde termijnen vanaf de datum van verzending van de factuur door verkoper aan koper met betrekking tot deze zaken. De verkoper is verplicht de koper in staat te stellen de op magazijn genomen zaken te onderzoeken, na voorafgaand verzoek daartoe.

11.6.

Indien de koper een klacht indient en de verkoper deze erkent, heeft verkoper, na overleg met opdrachtgever, de keus om:

a.            ofwel de zaken terug te nemen voor kosteloze overbehandeling ter verbetering van de geleverde zaken;

b.            ofwel aan de koper een vergoeding te betalen waarvan het bedrag echter nimmer het totaal van de gefactureerde waarde te boven zal gaan.

11.7.

Met name is verkoper niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door koper, diens ondergeschikten en/of bij door hen tewerkgestelden of derden, ontstaan door geheel of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of de ondeugdelijke levering óf het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

11.8

Retourzendingen die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper worden niet gecrediteerd. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de verkoper.

Artikel 12 Prijs, facturatie en betaling

12.1.

De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W. en overige heffingen van overheidswege, De kosten van extra verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse kunnen door verkoper in rekening gebracht worden aan koper.

12.2.

Facturatie zal geschieden na uitlevering van de zaken, tenzij de verkoper van koper naderhand opdracht ontvangt de voor hem te leveren zaken niet te verzenden, doch op te slaan, in welk geval de opdrachtnemer bevoegd is de te factureren waarde van de opgeslagen zaken aan koper in rekening te brengen per datum waarop de zaken ten gevolge de overeenkomst ter verzending zouden zijn gebracht. Verkoper is gerechtigd aan de opslag van zaken en tijdsduur een andere voorwaarde te verbinden.

12.3.

Koper is verplicht de koopprijs, zoals in de betalingscondities vastgelegd, integraal te betalen zonder enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, terwijl koper evenmin enig recht op verrekening toekomt.

12.4.

Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolge geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling

12.5.

Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten hiervan voor rekening van koper, welke kosten minimaal tien procent van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van €  250,00.

12.6

De koper, die gebruikt maakt van zijn bevoegdheid tot opslag, als bedoeld in deze algemene voorwaarden, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 van dit artikel vermelde tijdstip.

Artikel 13             Wettelijke vereisten

13.1.

De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

13.2.

Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Artikel 14             Ontbinding

14.1.

Onverminderd het bepaalde in het artikel ‘Prijs, facturatie en betaling’, wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de koper, natuurlijke persoon, door de Rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen of delen daarvan verlies, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

14.2.

Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 15             Toepasselijk recht

15.1.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands Recht.

15.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hiermede uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16             Geschillen

16.1.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst, danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, terzake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amelo, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

16.2.

Verkoper blijft bevoegd om koper te dagvaarden voor de volgens de wet op het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16.3.

Het geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van partijen zulks verklaart.